تُف ،تُف به جاده

به همه ی جاده ها

که تو را می برد به هیچ

جاده مرز می شود

خط تیره می شود

بین آدما

. . .

. . . تف ،

آقا ،تُف به این جاده

اصَن سر درِ این جاده رو باس گِل گرفت

اَه . . اَه . . . اَه

خیر سرمون اومدیم مثلن شعر نو بگیم آ . . .

Advertisements

یک

24 October 2012

چه خوب شد. . .

که دعا مستجاب نشد

اتفاق شکل نگرفت

و ما برای هم نشدیم